Logga in

Varför styrelseutvärdering?

Partner och ansvarig för styrelseutvärderingar Anna Grimfors svarar på de vanligaste frågorna om styrelseutvärderingar

Varför utvärdera styrelsen?

Det finns många skäl. Den kanske mest uppenbara anledningen är att styrelseutvärderingar förordas av svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsearbetet ska enligt koden årligen utvärderas genom en ”systematisk och strukturerad process”. Resultatet ska sedan redovisas för valberedningen.

Det finns förstås fler anledningar än så. Utvärderingar av dessa slag hjälper styrelsen att utveckla sitt arbete genom att identifiera sina svagheter och styrkor. Vad har fungerat bäst i styrelsearbetet och vad har fungerat sämre? Är rätt kompetenser på plats och är målbilden hos ledamöterna tillräckligt harmoniserad? Är styrelsen fokuserad på rätt frågeställningar? Fungerar kommunikationen med styrelsens ordförande och får alla säga sitt? Att direkt bemöta dessa frågeställningar leder till ett mer effektivt styrelsearbete berikat med en större insikt om hur arbetet bör utvecklas i framtiden. Till omvärlden signalerar en utvärdering att styrelsen i fråga ser allvarligt på förtroendet som givits av stämman.

Hur ofta och när?

En styrelse utvärderas lämpligen en gång per år och gärna under hösten inför valberedningsarbetet. På så vis kan styrelsen utnyttja att de faktiskt har kännedom om vilka kompetenser som eventuellt saknas och kan samstämmigt identifiera bolagets största utmaningar. Detta ger ett bra underlag för valberedningen inför stämmosäsongen kommande vår.

Hur går det till?

Hos oss utgör kärnan i utvärderingen en dialog med styrelserna för att tillsammans diskutera vilka behov som finns och vad som är värt att ta tempen på. Det är inte särskilt givande att standardisera utvärderingar av detta slag och vi ser därför vår roll som mer rådgivande och helst att samarbetet är långsiktigt.

Rent praktiskt tar vi i samråd med styrelsen fram en enkät med ett frågebatteri anpassat efter styrelsens behov sett till bolaget verksamhetsområden men också sett till den grad av utvärdering som anses nödvändig vid tillfället. När enkäten bearbetats digitalt, skickats ut och svar från respondenter erhållits, sammanställs resultaten i en utförlig rapport som även presenteras för styrelsen. Som nämnt är ett långsiktigt arbete idealt då vi i återkopplingen har möjlighet att jämföra resultaten med tidigare utvärderingar och få ökad förståelse om hur styrelsearbetet utvecklats.

Anna Grimfors
Partner och ansvarig för styrelseutvärderingar
anna.grimfors@nordicinvestorservices.com