Logga in
Tillbaka
13 november 2018

Helena Levander om trender och tendenser inom bolagsstyrning

Nordic Investor Services ordförande Helena Levander höll under gårdagen ett föredrag på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) där hon talade om de senaste trenderna och tendenserna inom bolagsstyrning.

En stor del av föredraget ägnades åt att beskriva det nya aktieägardirektivet, SRD II, som implementeras i Sverige och övriga EU. Förslaget antogs i maj 2017 i Bryssel och presenterades som förslag ett år senare med efterföljande remissrunda. NIS deltog i remissrundan och vårt yttrande kan läsas här. Direktivet är omfattande och innehåller bl.a. krav på att kapitalförvaltare ska lämna en årlig redogörelse för hur man engagerat sig, röstat etc. och nya krav på hur ersättning till ledande befattningshavare ska rapporteras av bolagen. Det nya direktivet berör även NIS, i egenskap av röstningsrådgivare, som måste anta en uppförandekod och redovisa eventuella intressekonflikter.

Helena pratade också om förslag till förändrade Leo-regler, Tysklands nya ersättningsrekommendationer, uppdaterad brittisk bolagsstyrningskod och mångfald i USA.

Slutligen presenterades resultaten från NIS årliga undersökning om styrelseutvärderingar, där vi utreder i vilken utsträckning styrelseutvärderingar genomförs, vem som gör utvärderar, samt utvärderingarnas tillvägagångssätt. NIS redovisar även om bolagen efterlever kodens styrelseutvärderingsdirektiv.

Helena, vad kan sammanfattningsvis sägas om vilka trender och tendenser inom bolagsstyrning som finns?

Man kan säga att vågen av ökad reglering fortsätter, främst styrd av EU. Det nya aktieägardirektivet innebär exempelvis ändringar i nio svenska lagar samtidigt om en helt ny lag införs. De regleringskrav som skärps tenderar att vara kopplade till transparens och öppenhet. Det går också att säga att ansvarskrav på ägare ökar, antagligen som en följd av ett växande institutionellt kapital. Styrelsens ansvar ökar emellertid också, då framförallt ersättningsutskotten kommer behöva arbeta hårdare, vilket såklart intensifierat arvodesdiskussionen.