Logga in
Tillbaka
8 januari 2018

Trumps skattereform – effekter på ersättningar till ledande befattningshavare

Efter att “Tax Cut and Jobs Act” kort före jul signerades av Donald Trump har revisorer och skatterådgivare bråda dagar för att anpassa sig till de nya reglerna. Även för ersättningar till ledande befattningshavare och på ägarstyrningens område finns det effekter. Räknat i reda pengar är förändringarna på detta område mycket små och motsvarar bara 0,3% av den totala nettoeffekten på skatteintäkterna. Däremot kan påverkanseffekter på beteenden och ersättningspraxis bli betydande över tid.

Den kanske viktigaste förändringen är att tidpunkten för beskattning av inlåst ersättning (till exempel tilldelade aktiebaserade instrument) ändras till när ”the compensation is no longer subject to a substantial risk of forfeiture” – alltså vid intjäningen av ersättningen, snarare än som idag vid utbetalandet av densamma. Noterbart är också att förekomst av prestationskrav för intjäning inte ses som en ”substantial risk of forfeiture” i denna kontext. Denna regeländring påverkar många former av ersättning, inklusive många typer av pensionslösningar (exempelvis så kallade ”SERP”-planer) men den tydligaste effekten bör vara på optioner. Eftersom optioner som är ”in the money” kommer att beskattas som vanlig inkomst vid optionernas intjäningstillfälle (”vesting”) kommer det att finnas ett kraftigt incitament att tilldela optioner med omedelbar intjäning vilket skulle kunna ses som en mycket negativ utveckling. Det är dock möjligt att detta är en oförutsedd effekt som lagstiftarna kommer att försöka justera inom kort genom en ny regel specifikt för optioner.

En annan förändring är att undantaget för prestationsbaserad ersättning tas bort från 1,0 MUSD-taket för avdragsgill ersättning. Idag är endast ersättning upp till 1,0 MUSD per ledande befattningshavare (”senior executives”) avdragsgill för bolaget. Ersättning som enligt skattelagstiftningens Section 162(m) klassas som prestationsbaserad är dock undantagen från denna regel vilket har varit en viktig faktor för att forma ersättningspaketen i amerikanska bolag med en lägre andel grundlön än på andra marknader. All ersättning i form av optioner klassas automatiskt som prestationsbaserad ersättning och bolagen lägger även vart femte år ett förslag på stämman där aktieägarna kan godkänna prestationskraven för de övriga rörliga ersättningarna. Dessa omröstningar kommer nu att försvinna vilket inte bör ses som någon större förlust. Omröstningarna om 162(m)-godkännande har nästan alltid betraktats som en formalitet och det genomsnittliga stödet har varit nära 98%. Omröstningar om att reservera aktier för aktiebaserade planer och de rådgivande say on pay-omröstningarna kommer inte att påverkas. Att undantaget för prestationsbaserad ersättning tas bort gör att kostnaden för bolagen att betala höga ersättningar till ledande befattningshavare ökar, men den ökade kostnaden kommer troligen inte att få någon större återhållande effekt på ersättningsnivåerna utan de ökade kostnaderna kommer helt enkelt att bäras av bolagen.

Oscar Bergman

Nordic Investor Services

https://www.capartners.com/wp-content/uploads/2017/11/CAP-Alert-17-11-03.pdf

http://www.glasslewis.com/amending-162m-tax-reform-implications-u-s-executive-compensation/