Logga in

Uthålligt värdeskapande genom strukturerad ägar- och bolagsstyrning

Nordic Investor Services

Nordic Investor Services erbjuder global bolagsstämmoanalys och rådgivning i ägar- och bolagsstyrningsfrågor. Med ett flertal olika produkter och tjänster, baserade på professionalism och djup kunskap, hjälper vi våra kunder till ett effektivt och strukturerat ägararbete.

Att aktivt påverka bolag genom att rösta på bolagsstämmor är att verka för ett långsiktigt värdeskapande. Genom att fatta väl underbyggda och genomtänkta beslut i frågor som att tillsätta och avsätta styrelse, utöva kontroll över centrala kapitalfrågor som utdelning och nyemission, samt kontrollera ersättningar till ledande befattningshavare tas det ansvar ägarrollen innebär. En strukturerad och bra bolagsstyrning är långsiktigt värdeskapande och grunden till en sund, hållbar bolagskultur.
Genom historien har vi sett ett flertal företagsskandaler som pekat på avsaknad av tydlig ägar- och bolagsstyrning (Corporate Governance). Skandaler och värdeförstörelse i början av 2000-talet har lett till ett ökat fokus på dessa frågor, vilket resulterat i nya, nationella bolagsstyrningskoder såväl som reglering på europeisk nivå.

I en värld där en stor del av ägandet i bolag är institutionellt blir en strukturerad ägar- och bolagsstyrning för ett långsiktigt hållbart värdeskapande ännu viktigare. I ljuset av detta har G20/OECD i “Principles of Corporate Governance” från 2015 fastslagit att “the effectiveness and credibility of the entire corporate governance system and company oversight will … to a large extent depend on institutional investors that can make informed use of their shareholder right and effectively exercise their ownership function in companies in which they invest.”

Röstningsrådgivning

Nordic Investor Services erbjuder analys, rådgivning och framtagande av röstningsrekommendationer kring frågor kopplade till bolagsstyrning.